VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení

  Obchodní podmínky pro umisťování prezentací, příspěvků, reklamních sdělení a jiných reklamních prvků, inzerce, e-shop do internetových serverů provozovaných společností Comtesse s.r.o. Pokud není ve smlouvě mezi Provozovatele a objednatelem uvedeno jinak, řídí se technická podpora těmito obchodními podmínkami.

 2. Obecná ustanovení

  1. Společnost Comtesse s.r.o., se sídlem Brno, Ječná 2100/26a, PSČ 621 00, IČ: 26920280, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 45250 (dále jen „Provozovatel“) je mimo jiné majitelem internetového serveru dostupného na internetové adrese (URL) http://www.trhvin.cz, je oprávněn poskytovat zájemcům plochy k jejich prezentaci s možností e-shopu, přednostní výpisy, zařazení do seznamu firem, aj., a to v souladu s platnou nabídkou Provozovatele a jeho vydanými pravidly.
  2. Objednavatel prezentace reklamních sdělení či jiných prvků, tj. Zadavatel prezentace (dále jen „Zadavatel“) je fyzická či právnická osoba, které poskytuje služby na základě objednávky dané služby nebo smlouvy.
  3. Trhvin.cz je doména II.řádu, tím je umožněno Zadavateli používat vlastní doménu III.řádu tzn. Zadavatel.trhvin.cz a www.Zadavatel.trhvin.cz.
 3. Specifikace služeb Provozovatele

  1. Prezentace firem

   Trhvin.cz vám nabízí tyto druhy zápisů:

   ZDARMA

   • Zařazení Zadavatele do seznamu firem v sekci Prezentace & e-shopy dle jednotlivých kategorií
   • Název firmy (podle zápisu v Obchodním rejstříku)
   • Adresa, GPS
   • Mapa s náhledem na umístění firmy
   • Popis činnosti (max 250 znaků)
   • Otevírací hodiny
   • Odkaz na www stránky
   • Kontakt – telefon (1x), e-mail
   • Pobočky (neomezeně)
   • Logo společnosti

   ZÁKLADNÍ PREZENTACE

   • Vše jako zápis ZDARMA
   • Rozšírený popis cinnosti (až 500 znaku) dle prání zákazníka
   • Kontakt – telefon (3x), e-mail, webová adresa
   • Fotogalerie – neomezená disková kapacita
   • Tvorba vlastních anket libovolného množství
   • Vstup do vlastního administrativního rozhraní pro správu prezentace
   • Vlastní blog prezentace, jehož príspevky jsou dostupné i z portálu TrhVín.cz
   • Mapa (náhled na umístení firmy, soucasné zobrazení v sekci Mapy i se zobrazením na cyklomape Provozovatele
   • Nabídka zboží v sekci Obchod formou názvu a popisu zboží zobrazené prostrednictvím seznamu, bez detailního zobrazení, popisu a možnosti objednání
   • Zamezení zobrazení konkurencních firem pri vyhledávání konkrétní spolecnosti
   • Základní prezentace ani její soucásti neslouží k prodeji zboží ani služeb, ale pouze k jeho prezentaci

   ROZŠÍŘENÁ PREZENTACE

   • Vše jako zápis ZÁKLADNÍ PREZENTACE
   • Plná funkcnost administrativního rozhraní
   • V odkazu Obchod je umožneno detailní popis a zobrazení zboží
   • Vlastní zadávání nového zboží s popisem, fotkou, cenou apod.
   • Plnohodnotný e-shop bez omezení
   • Možnost odeslání objednávky zákazníkem a její vyrízení
   • Administrace objednávek
   • Vlastní tvorba zpusobu balení, dorucení zboží a plateb
   • Automatická notifikace nových objednávek e-mailem
   • Generování podkladu k tvorbe faktur
  2. Ostatní služby poskytované veřejnosti

   • Inzerce
   • Příspěvky do blogů
   • Poradna, diskuze
   • Aktuality
   • Účast v anketách a soutěžích
   • Kalendář akcí
   • Průvodce vínem
   • Možnost vložení komentáře k obsahu
   • Hodnocení příspěvků
   • Hodnocení objednaného zboží
  3. Technická podpora

   1. Technická podpora slouží zejména k poradenství ohledně práce s aplikací, nahlašování problému, poruch a vzniklých závad.
   2. Služba poskytována Zadavateli je závislá na zvolené variantě úrovně služby. Aktuální kontaktní informace jsou uveřejněny na www.trhvin.cz v sekci k tomuto účelu určené.
   3. Uplatnění nároku na odstranění závady musí být podáno Poskytovateli telefonicky nebo písemně. Zadavatel je povinen v oznámení závady specifikovat. V případě, že Zadavatel požaduje mimo pracovní dobu úpravu nebo konzultaci, bude mu práce účtována podle aktuálního ceníku poskytovatele. Na tuto službu zašle Zadavatel poskytovateli písemnou objednávku.
  4. Reklama

   Reklamní plocha na serveru se objednává na základě individuální písemné nebo emailové objednávky. Provozovatel může po dohodě zajistit i vlastní tvorbu konkrétní reklamy. Kalkulace tvorby a prezentování reklamy se odvíjí od individuální dohody.

  5. Doplňkové služby

   Pomocné práce při realizaci prezentace jsou finančně ohodnoceny dle individuální dohody podle úrovně náročnosti a jejich rozsahu.

 4. Práva a povinnosti Zadavatele, odpovědnost za obsah inzerce

  Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a obsahovou i formální stránku prezentace, inzerce a reklamního sdělení umisťovaného na webu Provozovatele. Zadavatel objednávky dává i současně s dodáním svých reklamních podkladů souhlas s jejím šířením v rámci celosvětové počítačové sítě internet. Zadavatel současně dále potvrzuje, že je oprávněný k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na portálu Provozovatele, tj. případná majetková autorská práva, užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví. Zadavatel prohlašuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše uvedených tvrzení, nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající. Povinností Zadavatele je udržovat pravdivý a aktuální stav prezentace. Zadavatel uveřejněním informací na portálu TrhVín.cz souhlasí s jejich dalším nakládáním dle záměru Provozovatele. Zadavatel informace se jejím poskytnutím na portálu TrhVín.cz zříká nároku na honorář nebo její plnění. Zadavatel nemá nárok na uplatnění náhrady škody při nedodržení Všeobecných obchodních podmínek.

 5. Práva a povinnosti Provozovatele

  Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit nebo přerušit zveřejnění reklamních prvků, pozastavit zveřejnění prezentace nebo jiných sdělení na svém portálu pokud:

  • Prezentace a jiné příspěvky neodpovídají těmto Obchodním podmínkám a obsahového poslání portálu
  • Sdělení na portálu jsou v rozporu s právními předpisy, zákony ČR nebo mezinárodními smlouvami jimiž je ČR vázána
  • Sdělení na portálu jsou v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly nebo ohrožují veřejný pořádek
  • Sdělení na portálu svojí kvalitou, formou nebo obsahem jsou v rozporu se zájmy Provozovatele
  • Zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování nebo zveřejnění prezentace apod. na webu Provozovatele

  V případě výskytu jakékoli skutečnosti, která opravňuje Provozovatele odmítnout zveřejnit reklamní sdělení nebo jiné prvky na portálu Provozovatele, bude o tomto informovat Zadavatele bez zbytečného prodlení.

  Provozovatel se zavazuje na základě předložení konkrétních objednávek a v rámci kapacitních možností svého portálu realizovat konkrétní objednávky na prezentaci apod. pro jednotlivé Zadavatele.

 6. Pravidla pro celý text inzerátu, aj. sdělení

  Reklamní aj. text

  • musí být psán česky a v souladu s platnými pravidly pravopisu
  • musí dávat smysl, pouhé shluky slov nejsou přípustné
  • nesmí obsahovat nespisovné nebo vulgární výrazy
  • nesmí obsahovat neobvyklé zkratky vzniklé zkrácením běžného slova (posyb., veř., spotřeb., digit., intern., a podobné)
  • nesmí mít nadměrnou interpunkci (např. smajlíky, tři tečky, opakované vykřičníky, dále nestandardní znaky jako třeba ©)
  • nesmí přímo zmiňovat konkurenci a být klamavou nebo srovnávací reklamou mimo její zákonné meze
  • nesmí poškozovat dobré jméno společnosti Comtesse s.r.o.
  • může být zablokován kvůli neoprávněnému použití ochranné známky
  • podle Obchodních podmínek je inzerent odpovědný za soulad svého reklamního textu s platnými zákony ČR

  Uvedení cen v reklamním textu

  • veškeré zmínky o cenách, slevách, nebo že je něco zdarma, musí být pravdivé

  Zakázány jsou reklamní texty

  • propagující všechny nelegální činnosti
 7. Finanční podmínky

  1. Cena

   Cena je kalkulována na základě platných ceníků Provozovatele nebo individuální domluvy.

  2. Fakturace a platební podmínky

   Provozovatel je oprávněn žádat zálohu z ceny nebo platbu předem. Příslušná částka musí pak být připsána na účet Provozovatele nejpozději jeden pracovní den před uveřejněním reklamních prvků. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas, není povinen poskytnout tuto službu Zadavateli. Daňové doklady /faktury/ se vystaví do 15 kalendářních dnů ode dne přijetí platby. Obvyklá doba splatnosti faktur je 10 dnů. V případě prodlení s jejich úhradou je oprávněn účtovat Zadavateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.

  3. Storno podmínky

   V případě, že si Zadavatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, je povinen uhradit i storno poplatek ve výši sjednané ceny dle dané objednávky.

 8. Reklamace

  1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to zejména slevu z ceny.
  2. Zadavatel musí reklamaci uplatnit výhradně písemně, a to doporučeným dopisem na adresu sídla Provozovatele. Reklamace podané jinou formou, nejsou považovány za řádně uplatněné.
  3. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu 30 dnů pro vyřízení reklamace.
  4. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky Zadavatele, po dobu delší než 5 dnů, ale vždy z viny Provozovatele.
  5. Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu. Námitky vůči vystaveným fakturám, je Zadavatel povinen uplatnit do 7 dnů po doručení faktury písemně na adresu sídla Provozovatele.
 9. Závěrečná ustanovení

  1. Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce, jakékoli třetí osobě. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  2. Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných sdělení či jiných reklamních prvků a za jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky dodané Zadavatelem nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom Zadavatel i za veškerou způsobenou škodu.
  3. Veškeré dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.
  4. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavírané mezi Zadavatelem a Provozovatelem, respektive jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky. V případě sporů mezi obsahem smlouvy a těmito Obchodními podmínkami, má vždy přednostní právo smlouva.
  5. Vztahy, které nejsou těmito Obchodními podmínkami upraveny, se řídí platnými zákony ČR. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit.
  6. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2010.