Horninové podloží v okolí Mostu je tvořeno hlavně různými druhy vulkanitů, terciárními sedimenty mostecké pánve a spraöemi. Severozápadně od Mostu to jsou fonolity se zvýšeným obsahem draslíku a s nedostatkem vápníku, hořčíku a fosforu. Východně a jižně od Mostu převládají tefrity, bazanity, nefelity s dostatečným množstvím živin.
V okolí Loun a Slaného je skalní podklad tvořen turonskými slínovci a pískovci se slinitou příměsí a severně od Loun i terciárními jíly. Většinou se vyskytuje dostatek vápníku a bóru při nedostatku fosforu a zinku.
Na Chrudimsku bývaly vinice vysazovány na turonských slínovcích a pískovcích české křídové pánve. Na Kutnohorsku a Čáslavsku to jsou metamorfované krystalické břidlice, případně amfibolity krystalinika nebo pískovce a jílovce české křídové pánve.

Zdroj: Réva a víno v Čechách a na Moravě (Vilém Kraus a kol.)